Wettelijke informatie

Deze ‘Audenaerde Automotive’-website wordt u, de gebruiker (“Gebruiker”) aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Het staat ‘Audenaerde Automotive’ vrij om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of de vormgeving van deze website te wijzigen of de beschikbaarheid van deze website stop te zetten. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.

Gebruik van de website. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om:

  1. Niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot Audenaerde Automotive’ of tot een andere gebruiker, te wijzigen, beschadigen of vernietigen;
  2. Deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of Audenaerde Automotive’, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik

Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De Gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Als de Gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Verklaring van afstand

‘Audenaerde Automotive’ heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. ‘Audenaerde Automotive’ wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de ‘Audenaerde Automotive’-websites. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de ‘Audenaerde Automotive’-servers is door het ‘Audenaerde Automotive’-personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. ‘Audenaerde Automotive’ garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden

‘Audenaerde Automotive’-websites kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via de Audenaerde Automotive’-website staan niet onder de controle van ‘Audenaerde Automotive’. ‘Audenaerde Automotive’ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. ‘Audenaerde Automotive’ heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.

Intellectuele eigendom

De Gebruiker bevestigt dat deze ‘Audenaerde Automotive’-website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van ‘Audenaerde Automotive’ kan schenden.

Risicoaanvaarding

Door het gebruik van de ‘Audenaerde Automotive’-webpage voor om het even welk doel aanvaardt de Gebruiker alle risico’s verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina’s ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een ‘Audenaerde Automotive’-website of door de raadpleging ervan door de Gebruiker. ‘Audenaerde Automotive’ is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een ‘Audenaerde Automotive’-website. De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat ‘Audenaerde Automotive’ en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. ‘Audenaerde Automotive’ is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de Gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.

Verboden gebruik

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN VERSCHAFFEN TOT ‘Audenaerde Automotive’s’ COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK OF ENIG DEEL DAARVAN, MET HET DOEL DAARIN ENIGE FRAUDULEUZE VERRICHTING UIT TE VOEREN, DIEFSTAL TE PLEGEN, OF EEN PLAATSELIJKE, STAATS-, OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN.

In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker behoudt ‘Audenaerde Automotive’ zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de Gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media

Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot ‘Audenaerde Automotive’ en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van ‘Audenaerde Automotive’ of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma’s die deze website of de computers van ‘Audenaerde Automotive’ of een derde kunnen beschadigen of veranderen. ‘Audenaerde Automotive’ behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan ‘Audenaerde Automotive’ of haar filialen op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door ‘Audenaerde Automotive’ en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door ‘Audenaerde Automotive’.

Schadevergoeding

De Gebruiker gaat ermee akkoord ‘Audenaerde Automotive’, haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.

Geen contractuele relatie

De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agentschaprelaties ontstaat tussen de gebruiker en ‘Audenaerde Automotive’ of een van ‘Audenaerde Automotive’s’ afdelingen of werknemers.

Rechtspraak

Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Nederlandse Staat. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied Nederland, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.

Toepasselijke wetten

‘Audenaerde Automotiver”s uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op ‘Audenaerde Automotive”s recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij of informatie verstrekt aan of verzameld door ‘Audenaerde Automotive’ betreffende zulk gebruik.

Overleving

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en ‘Audenaerde Automotive’ met betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en ‘Audenaerde Automotive’ met betrekking tot deze website.